Producten en processen met een positieve impact: eco-effectiviteit brengt meer kwaliteit en een circulaire economie.

Visie

De Cradle to Cradle visie onderscheidt zich van het conventionele duurzaamheidsdenken door de nadruk te leggen op het vergroten van onze positieve impact en niet het verminderen van negatieve impact. We werken op basis van “eco-effectiviteit” in tegenstelling tot het klassieke “eco-efficiëntie” concept. Deze termen onderscheiden zich als volgt:

Eco-efficiëntie

In eco-efficiëntie wordt gezocht naar manieren om de schadelijke impact van menselijke activiteiten te minimaliseren op basis van meetbare parameters. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van zuinigere verbrandingsmotoren die de uitstoot van broeikasgassen inperken. Volgens Cradle to Cradle is dit niet de juiste oplossing en vertraagt het enkel de milieu impact en uitputting van grondstoffen.

Eco-effectiviteit

Bij eco-effectiviteit spreken we over het transformeren van producten en materiaalstromen om zo een werkbare relatie te creëren tussen ecologische systemen en economische groei. Het doel is hierbij niet het inperken of vertragen van “cradle to grave”-materiaalstromen, maar het creëren van systemen die gebaseerd zijn op de werking van de natuur waarbij materialen oneindig vaak worden hergebruikt. Cradle to Cradle®-ontwikkelingen streven naar het verbeteren van de kwaliteit van onze industriële processen, niet naar de inperking van kwantiteit. In plaats van het optimaliseren van lineaire goederenstromen en bestaande productiemethoden, wordt er in Cradle to Cradle® gezocht naar herontwerp van processen. Materialen en materiaalstromen worden zodanig ontworpen dat biologische en technische grondstoffen steeds inzetbaar blijven in nieuwe processen waarin waarde, eenmaal gecreëerd, behouden blijft voor zowel mens als natuur. De Cradle to Cradle® benadering bevrijdt ons van het schuldgevoel over de negatieve gevolgen van menselijk handelen op het milieu en de bijbehorende overtuiging dat we ons handelen moeten beperken.


Lees verder over de drie principes.

Lees meer over het begrip Eco-effectiviteit

Share: